TOVAR V AKCII

naša cena 12,00 EUR
naša cena 16,90 EUR

KONTAKTY

Miroslava Ochraňová Eden
Štefániková 11
Michalovce
tel: 00412917 697 074
napíšte nám

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 24,90 EUR
naša cena 15,00 EUR
naša cena 29,90 EUR

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho Miroslava Ochraňová Eden, Štefániková 11  07101 MIchalovce,IČO: 46967052 ( ďalej len "predávajúci) a kupujúceho ( ďalej len "kupujúci) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na www.webareal.sk/simply-eden

Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:

- Identifikáciu kupujúceho - t.j. meno a priezvisko, bydlisko, kontakt (e-mailovú adresu)
- Veľkosť objednaného tovaru
- Množstvo objednaného tovaru
- Adresu miesta dodania tovaru

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie.
Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Článok II. Dodacie podmienky

Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od kuriérskej služby Slovak Parcel Service.
Objednaný tovar zasielame najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa potvrdenia Vašej objednávky.
Expedičné náklady:

Doručenie tovaru kuriérskou službou Slovak Parcel Service (platí pre územie Slovenska) - paušálny poplatok 3,90 EUR . Pokiaľ je objednaný tovar na sklade bude Vám doručený do 5 pracovných dní.
Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné sa platí iba raz.
Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške 3,90 EUR.

Článok III. Platobné podmienky

Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad - faktúru Vám zašleme spolu s objednaným tovarom.
Platbu je možné uskutočniť dobierkou alebo prevodom na náš účet:
Banka: Reiffeisen Bank


Bankový účet: 8015049049/1100

IBAN:  SK0311000000008015049049


Konštantný symbol:
Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky.
Pri platbách na účet, objednávky expedujeme až po pripísaní platby na náš účet, alebo po prijatí potvrdenia o úhrade dĺžnej sumy. Potvrdenie o vykonaní platby v prospech nášho účtu nám môžete poslať mailom.
Ceny uvedené na stránkach elektronického obchodu sú uvedené vrátane DPH.

Článok IV. Záruka a reklamácie 

Na dodávaný tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov.

Tovar nám posielajte na túto adresu: Miroslava Ohraňová , Štefániková 11 , 071 01 Michalovce.
Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr tretí deň po jeho prevzatí) a informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.
Záručná lehota začína plynúť dňom dodania tovaru.
Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.
Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho:

Pri údržbe a používaní tovaru je kupujúci povinný sa riadiť návodom na použitie, ktorý je súčasťou dodávaného tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním výrobku.

Pri reklamácii sa uplatňuje nasledovný postup: 

Kupujúci je povinný poškodený tovar zaslať predávajúcemu v originálnom balení a v pevnej kartónovej krabici (nie v poštovej obálke!) na adresu uvedenú v článku IV.
Poštovné za pôvodnú dodávku sa nevracia.
Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošty zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.
Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty až po skontrolovaní tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu, ak tovar nebude zabalený do pevnej kartónovej krabice!
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu, ak uvedené podmienky nebude považovať za splnené.
Článok V. Výmena tovaru
Pokiaľ Vám výrobok nevyhovuje svojou veľkosťou, bude Vám zaslaný na výmenu výrobok inej veľkosti.
V prípade, že výmenu požaduje tretia osoba (napríklad obdarovaný) o tejto výmene, bude upovedomený aj kupujúci, ktorý daný tovar objednal a zaplatil.
Postup pri výmene:
Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu výrobok mechanicky nepoškodený, čistý, v originálnom balení a v pevnej kartónovej krabici (nie v poštovej obálke!).
Tovar zasielaný na výmenu zároveň je kupujúci povinný poistiť. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom výmeny znáša kupujúci až do okamihu jeho prevzatia predávajúcim.
Vymieňaný tovar neposielajte dobierkou, ale doporučene (potvrdenie o odoslaní).
Za výmenu je predávajúci oprávnený účtovať poštovné a balné vo výške  3,90 EUR.
Doklad/potvrdenie o zaslaní tovaru je kupujúci povinný uschovať.
Objednané výrobky (nohavičky, tangá, plávky) je kupujúci povinný skúšať na spodnú bielizeň!
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak tovar nebude zabalený do pevnej kartónovej krabice!
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak uvedené podmienky nebude považovať za splnené.
Článok VI. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí
Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len "zákon") v znení neskorších predpisov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. O odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný predávajúceho informovať písomne a to formou e-mailu alebo listom.
Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.
V prípade vrátenia tovaru predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu sumu za poštovné a balné vo výške 7 EUR.
Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze prevodom na účet kupujúceho do 15 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
V prípade vrátenia tovaru treťou osobou (napríklad obdarovaným) predávajúci vráti kúpnu cenu tovaru na účet kupujúceho.
V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu výrobok späť postupom podľa bodu 3 až 5 článku V týchto podmienok.Článok V. Výmena tovaru 

Pokiaľ Vám výrobok nevyhovuje svojou veľkosťou, bude Vám zaslaný na výmenu výrobok inej veľkosti.
V prípade, že výmenu požaduje tretia osoba (napríklad obdarovaný) o tejto výmene, bude upovedomený aj kupujúci, ktorý daný tovar objednal a zaplatil.
Postup pri výmene:
Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu výrobok mechanicky nepoškodený, čistý, v originálnom balení a v pevnej kartónovej krabici (nie v poštovej obálke!).
Tovar zasielaný na výmenu zároveň je kupujúci povinný poistiť. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom výmeny znáša kupujúci až do okamihu jeho prevzatia predávajúcim.
Vymieňaný tovar neposielajte dobierkou, ale doporučene (potvrdenie o odoslaní).
Za výmenu je predávajúci oprávnený účtovať poštovné a balné vo výške 3,90 EUR.
Doklad/potvrdenie o zaslaní tovaru je kupujúci povinný uschovať.
Objednané výrobky (nohavičky, tangá, plávky) je kupujúci povinný skúšať na spodnú bielizeň!
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak tovar nebude zabalený do pevnej kartónovej krabice!
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak uvedené podmienky nebude považovať za splnené.

Článok VI. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí 

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len "zákon") v znení neskorších predpisov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. O odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný predávajúceho informovať písomne a to formou e-mailu alebo listom.
Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.
V prípade vrátenia tovaru predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu sumu za poštovné a balné vo výške 3,90 EUR.
Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze prevodom na účet kupujúceho do 15 pracovných  dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
V prípade vrátenia tovaru treťou osobou (napríklad obdarovaným) predávajúci vráti kúpnu cenu tovaru na účet kupujúceho.
V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu výrobok späť postupom podla článku V týchto podmienok.

 

NEPREVZATIE TOVARU

V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim, ktorý bol odoslaný kupujúcemu formou dobierky Slovenskou poštou, a.s., alebo kuriérnou službou, nebude tento tovar opätovne zaslaný kupujúcemu. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním a to bankovým prevodom alebo poštovým poukazom typu U na bankový účet. K tejto sankcii bude kupujúcemu vystavená riadna faktúra, ktorá bude splatná najneskôr do 15 dní od vystavenia.

Zmluvná pokuta za neprevzatie objednávky

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednávku ak ju nestornoval.

Odoslanie objednávky Slovenskou poštou alebo kurierom potvrdzuje predávajúci odoslaním emailu o vybavení objednávky alebo sms správou.

V prípade neprítomnosti kupujúceho v mieste doručenia bude zásielka uložená na pošte alebo zachytnom stredisku kurierskej sluzby a zanechané oznámenie o  uložení zásielky na pošte alevo v stredisku kurierskej sluzby. Po zanechaní oznámenia o uložení zásielky na pošte má kupujúci na prebratie 10 dní, potom ju pošta posiela späť.

Občas sa stáva, že oznámenie o uložení zásielky nie je zákazníkovi vždy dodané. V tom prípade si vie kupujúci zásielku vyzdvihnúť na pošte aj bez tohto oznámenia. Stačí na pošte udať meno a adresu kupujúceho. V prípade potreby pošle predávajúci kupujúcemu na vyžiadanie podacie číslo zásielky.

Povinnosťou kupujúceho je prevziať si zásielku aj v prípade, že neobdrží oznámenie o uložení zásielky na pošte. Email o vybavení objednávky potvrdzuje, že bola objednávka skutočne odoslaná a najneskôr do 5 pracovných dní bude kupujúcemu doručená pracovníkom Slovenskej pošty.

V prípade, že si kupujúci nepreberie zásielku odoslanú na dobierku, si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 7,00 € do 15 dní od doručenia upomienky na zaplatenie na jeho účet.

Zmluvná pokuta 7,00 € je náhrada škody – nákladov, ktoré vynaložil predávajúci na odoslanie zásielky kupujúcemu. Ide o náklady na poštovné, dobierku, poplatok za vrátenie dobierky, obalový materiál, administratívu a čas vynaložený na vybavenie objednávky.

Pokiaľ zákazník pokutu nezaplatí najneskôr do 15 dní od zaslania faktury bude od neho následne súdne a exekučne vymáhaná škoda, ktorú predávajúcemu spôsobil (pokuta, súdne a exekučné poplatky).

 

 Článok VII. Ochrana osobných údajov 

Osobné údaje kupujúceho spracováva predávajúci v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci prejavuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru a zúčtovania platieb podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov objednávkou tovaru na www.webareal.sk/simply-eden . Kupujúci zároveň zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov.
Predávajúci je oprávnený uchovávať osobné údaje kupujúceho po dobu 2 rokov od poslednej uskutočnenej objednávky. Na žiadosť kupujúceho predávajúci bezodkladne zabezpečí vymazanie osobných údajov z jeho databázy.
Tieto podmienky sú platné od 1.3.2012

Predávajúci si vyhradzuje zmenu obchodných podmienok.

KONTAKTY

Miroslava Ochraňová Eden

Adresa: Štefániková 11

PSČ: Michalovce

Email: Simplyeden27@gmail.com

Telefón: 00412917 697 074

ZTYyMTY5M2